صنایع حرارتی برودتی ایران سرما تولید کننده انواع یخچال های صنعتی کم مصرفیخچال های صنعتی کم مصرف|سلف سرد و گرم |سردخانه ثابت و متحرک|آب سرد کن

صنایع حرارتی برودتی ایران سرما جزء اولین تولیدکنندگان یخچال و فریزرهای دارای استاندارد ملی و برچسب انرژی

shadow
 • یخچال فروشگاهی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1300
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1500
shadow
 • یخچال فروشگاهی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1300
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1500
shadow
 • یخچال درب دارتا طول 6 متر
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1100
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1200
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • یخچال فروشگاهی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1300
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1500
shadow
 • یخچال فروشگاهی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1300
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1500
shadow
 • یخچال درب دارتا طول 6 متر
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1100
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1200
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • یخچال تک در قدی 80 سانتی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1300
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1500
shadow
 • یخچال دو درب قدی 1/50
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1300
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1500
shadow
 • یخچال دو طرفه دو درب قدی 1/20 و 1/50
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1100
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1200
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • یخچال دو دطرفه استیل دو درب قدی 1/20 و 1/50
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1820،عمق 720،عرض 1350
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2350،عمق 950،عرض 1500
shadow
 • یخچال تک درب دو طرفه استیل یک متری
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1820،عمق 660،عرض 950
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2350،عمق 750،عرض 1000
shadow
 • یخچال 1/90 استیل سه درب قدی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1820،عمق 750،عرض 1750
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2350،عمق 900،عرض 1900
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • یخچال سه درب قدی 1/90
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1750
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1900
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • میز قصابی 2.40
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 103،عمق 600،عرض 2100
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 1280،عمق 840،عرض 2360
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • یخچال درب ریلی 2/40
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 600،عرض 2350
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 2400
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • فریزر صندوقی
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 750،عمق 525،عرض 140
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 900،عمق 600،عرض 162
 • حرارت : 12- تا 24-
shadow
 • یخچال دو درب قدی1/20
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1750،عمق 660،عرض 1100
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2050،عمق 750،عرض 1200
 • حرارت : 0 تا 5+
shadow
 • فریزر فریزر تک در متری
 • ابعاد داخلی (mm) : ارتفاع 1580،عمق 450،عرض 515
 • ابعاد خارجی (mm) : ارتفاع 2000،عمق 525،عرض 615
 • حرارت : 15- تا 17-
shadow